Warsztaty Sceniczne

Znajomość mechanizmów komunikacji i umiejętność ich wykorzystania pozwalają dobrze przygotować prezentację.:
Zasady
Podstawowe zasady przygotowania i prowadzenia prezentacji
Skuteczne wzorce przekazu informacji
Rodzaje prezentacji
Elementy prezentacji
Struktury informacyjne prezentacji
Rola obrazu w przekazywaniu informacji
Retoryka – sztuka mówienia
Ocena prezentacji
Uświadomienie celu prowadzenia prezentacji, oczekiwań publiczności i sposobów zaspokojenia tych oczekiwań stanowi podstawę efektywnej pracy nad prezentacją.
Przygotowanie wystąpienia
Dobór stylu prezentacji do jej rodzaju
Praca nad materiałem do wystąpienia
Przygotowanie konspektu i tekstu
Styl wypowiedzi
Środki retoryczne i ich zastosowanie
Przygotowanie pomocy wizualnych
Styl pomocy wizualnych
Zasady konstruowania pomocy wizualnych
Slajdy teksty i grafika
Techniki perswazyjne w prezentacjach
Zaangażowanie emocjonalne prezentera, przejrzystość i zrozumiałość jego wypowiedzi, rzetelność wywodu i umiejętność zaangażowania publiczności tworzą prezentację, w której przyjemnie jest uczestniczyć.
Prowadzenie prezentacji
Czas w prezentacji
Zachowanie się w czasie prezentacji
Kontakt z publicznościąWygłaszanie prezentacji
Mówienie
Postawa, mimika, gesty
Używanie pomocy wizualnych Analiza zachowania uczestników Odpowiadanie na pytania i dyskusja Odpowiadanie na pytania
Pytania trudne
Erystyka – sztuka dyskutowania
Sala konferencyjna i jej przygotowanie Korzystanie z materiałów dodatkowych Demonstracje
Wyposażenie konferencyjne

Agata Steczkowska