Regulamin

Regulamin

Regulamin Mistrzowskich Warsztatów Artystycznych Agaty Steczkowskiej 2017

 

Nazwa wydarzenia

Mistrzowskie Warsztaty Artystyczne Agaty Steczkowskiej 2017

Organizator

Fundacja Agaty Steczkowskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 43/31, 00-672 Warszawa

KRS 0000417547, NIP 952-211-90-87
nr konta: 14 1140 2004 0000 3802 7633 8557

Współorganizator   “Hotel Europa” ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

Termin 1-10 lipca 2017 r

Rozpoczęcie – 1 lipca 19:00 – Kolacja (organizator zapewnia opiekę od 19:00)
Zakończenie – 10 lipca 10:00 – Zakończenie (organizator zapewnia opiekę do 11:00)

Miejsce “Hotel Europa” ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice

 

Cel warsztatów

 • odkrywanie potencjału twórczego człowieka
 • kreowanie własnej, indywidualnej osobowości
 • rozwój talentów pod opieką wykwalifikowanych i kompetentnych mistrzów,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • nauka zdolności pokonywania tremy, sposoby na opanowanie jej podczas
 • wystąpień publicznych

 

Warunki uczestnictwa w Warsztatach

 • Uczestnik jest zobowiązany zaakceptować ten Regulamin Warsztatów
 • Koszt uczestnictwa w warsztatach nie zawiera kosztów transportu (dojazd do Starachowic we własnym zakresie)

 

 • Wpłaty w wysokości 2 000 zł za osobę należy dokonać na konto Organizatora:
 • Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ul. Jana Pawła 2 12 , 00-124 Warszawa
 • nr konta: 14 1140 2004 0000 3802 7633 8557w tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem “Warsztaty 2017”
 • np: Adam Nowak – Warsztaty 2017
 • Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje pierwszeństwo wpłaty.

 

 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do wypełnienia Karty Zdrowia i zaakceptowania Zgody Rodziców (dostępne w Formularzu Zgłoszeniowym)
 • Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.agatasteczkowska.com
 • Uczestnikiem warsztatów może zostać każdy bez względu na wiek i predyspozycje.

 

 • Organizator gwarantuje w cenie Warsztatów:
 • zakwaterowanie
   wyżywienie
   ubezpieczenie NNW PZU oraz
   możliwość udziału we wszystkich odbywających się warsztatach

 

 • Organizator zapewnia całodobową opiekę wykwalifikowanych wychowawców nad osobami nieletnimi
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Programie Warsztatów
 • Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach jest możliwa najpóźniej 60 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. Tylko wówczas organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez uczestnika kwoty. Rezygnacja z udziału w warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej. Koszty będą zwracane przelewem na konto uczestnika
 • W przypadku, gdyby Warsztaty nie odbyły się z powodów losowych, niezależnych od Organizatora, wówczas Organizator zwraca uczestnikowi pełne koszty wpłacone przez uczestnika
 • Warsztatowicz lub rodzic/opiekun Warsztatowicza (w przypadku nieletnich) zobowiązuje się do poniesienia kosztów za spowodowane szkody materialne, wynikające z nie przestrzegania regulaminu warsztatów i zasad współżycia społecznego

 

 • Organizacja pracy warsztatów
 • Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do aktywnego i twórczego angażowania się w działania warsztatowe
 • Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzję podejmuje Mistrz prowadzący warsztat
 • Organizator gwarantuje dobór doświadczonych Mistrzów do prowadzenia warsztatów
 • Filmowanie oraz fotografowanie podczas Warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego
 • Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg, lub zachowują się niestosownie

 

 • Postanowienia końcowe
 • Każdy uczestnik Warsztatów jest zobowiązany przestrzegać regulaminu “Hotelu Europa” w Starachowicach
 • Koszt szkód poczynionych przez uczestnika warsztatów pokrywa uczestnik lub opiekun prawny uczestnika warsztatów
 • Dane osobowe uczestników Warsztatów będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
 • Administratorem danych jest Organizator, które będzie przetwarzać dane tylko i wyłącznie w celach zgodnych z działalnością statutową, a w szczególności w związku z organizacją warsztatów
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych, jednak nie mogą one uszczuplać praw przyznanych uczestnikom
 • Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
Skip to content