Witam wszystkich serdecznie

,

Po wielu doświadczeniach, tych lżejszych i tych cięższych, podjęłam decyzje o pracy jako jasnowidz. Wszelkie procesy mojego wewnętrznego rozwoju, jak i sytuacje zewnętrzne, zaprowadziły mnie do tego miejsca, w którym aktualnie jestem. Przeszłam przez chorobę mojego dziecka, a także wypadek samochodowy, w którym złamałam kręgosłup. Jednak z perspektywy czasu, mam tylko wdzięczność do Źródła, Świata i mojej Duszy.

Mam głęboką zgodę na własną drogę życia. Dzielę się tym z innymi w indywidualnych sesjach jasnowidzenia, jak również na zajęciach grupowych w trakcie warsztatów. Postawiłam sobie za cel uniezależnienie i wybudzenie ludzi do świadomości wielkości ich istoty. Mam wielka nadzieje, że to mi się uda. Zatem jeśli czujesz, że chcesz się samodzielnie rozwijać to zapraszam do kontaktu!

,

Seminaria

Następne warsz­taty sta­cjo­narne odbędą się w:

Warszawie 16.05.2015 – 17.05.2015 –> Brak wolnych miejsc.

Kolejne warsztaty odbędą się w:

Warszawie 13.06.2015 – 14.06.2015

   Zin­te­gru­jesz Pod­świa­do­mość i Wyż­sze Ja w swo­jej istocie.

•   Nauczysz się metody pracy nad cało­ścią Two­jej istoty wielowymiarowej. Zdobędziesz wiedzę jak oczyszczać zbędne programy podświadomości i stwarzać rzeczywistość, której chcesz doświadczać.

•   Zintegrujesz w sobie wyparte części Twojej Jaźni.

•   Zintegrujesz przebyte w przeszłości traumy.

•   Odbędziesz podróż do miejsca Twojego pochodzenia.

•   Połą­czysz się z grupą dusz z Tobą współpracujących.

•   Zdo­bę­dziesz roz­wi­ja­jące doświad­cze­nia pod­czas wyjąt­ko­wych, na żywo kie­ro­wa­nych    medytacji.

•   Poznasz wielu cie­ka­wych ludzi, któ­rzy nie­przy­pad­kowo zna­leźli się w tym samym miejscu, w tym samym czasie.

•  Uzy­skasz wspar­cie ze strony byłych uczest­ni­ków warsz­ta­tów w zamknię­tej gru­pie na Facebooku.

Trzy spo­tka­nia na Sky­pie, pod­czas których:
•   Nauczysz się narzę­dzia pracy nad sobą i two­rze­nia rze­czy­wi­sto­ści, jaką pra­gniesz mieć w sobie i w swoim otoczeniu.

•   Nauczysz się patrze­nia z wnę­trza, przyj­miesz odpo­wie­dzial­ność za two­rze­nie         wła­snego świata.

•   Nauczysz się roz­po­zna­wa­nia we wła­snym zakre­sie opro­gra­mo­wa­nia pocho­dzą­cego z Pod­świa­do­mo­ści, które zakłóca prze­ży­wa­nie w Two­jej rze­czy­wi­sto­ści peł­nej obfi­to­ści Boskiej. Poznasz spo­sób jak z tym pracować.

•   Zin­te­gru­jesz Pod­świa­do­mość i Wyż­sze Ja w Two­jej Isto­cie i sta­niesz się świa­do­mym kre­ato­rem swo­jej rzeczywistości.

•   Nauczysz się jak osią­gnąć rów­no­wagę mię­dzy świa­tem ducha i materii.

•   Nabę­dziesz umie­jęt­ność roz­po­zna­wa­nia pro­ce­sów kre­acji i wyko­rzy­sty­wa­nia ich we wła­snym zakresie.

•   Osią­gniesz nie­za­leż­ność i samodzielność.

•   Uzy­skasz dostęp do zamknię­tej grupy na Face­bo­oku, gdzie uczest­nicy warsz­ta­tów dzielą się swo­imi suk­ce­sami, doświad­cze­niami i odkry­ciami oraz wspie­rają się nawza­jem w swo­ich działaniach.

Celem tych warsz­ta­tów jest naucze­nie uczest­ni­ków, w jaki spo­sób prak­tycz­nie nawią­zać kon­takt ze swoim Wewnętrz­nym Dziec­kiem i jego nie­ko­cha­nymi czę­ściami, zapro­sić je do swo­jego serca i zin­te­gro­wać. Powo­dem, dla któ­rego w jakimś tema­cie nie wie­dziemy życia tak, jak byśmy chcieli jest fakt, iż nie poko­cha­li­śmy tej czę­ści sie­bie wystar­cza­jąco, by osią­gnąć upra­gniony rezul­tat. Wiąże się to z wie­loma z czyn­ni­kami: naszymi doświad­cze­niami z dzie­ciń­stwa, pro­gra­mami, arche­ty­pami, prze­ko­na­niami, wyzwa­niem z jakim przy­szła na ten świat nasza Dusza i całą resztą czyn­ni­ków, jakie maja na nas wpływ. Bazą, by wykre­ować ocze­ki­wane życie, jest osią­gnie­cie umie­jęt­no­ści kon­taktu z naszym Wewnętrz­nym Dziec­kiem i naucze­nie go współ­pracy z jego ojcem – Wyż­szym Ja. W tych warsz­ta­tach kładę nacisk na zaję­cia prak­tyczne – medy­ta­cje, wspie­ra­jąc się swoją    umie­jęt­no­ścią jasno­wi­dze­nia i doświad­cze­niem, jakie zdo­by­łam do tej pory.

Uprzed­nio pro­szę o umó­wie­nie spo­tka­nia przez tele­fon, bądź drogą mailową. Wyko­nuję sesje jasno­wi­dze­nia dotyczące:

•   pracy i pro­ble­mów z tym związanych,

•   związ­ków partnerskich,

•   zdro­wia,

•   pomocy przy podej­mo­wa­niu decy­zji każ­dego rodzaju, także biznesowych,

•   pomocy media­cyj­nej, jasno­wi­dze­nia w kon­flik­cie part­ner– part­ner, rodzice– dziecko.

•   ustalenia diety do Twoich indywidualnych potrzeb.

Pyta­nia i rezer­wa­cje: renatajasnowidz@​gmail.​com

Audycje

Kontakt

,

Wyślij do mnie e-mail na adres: renatajasnowidz@gmail.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej:

*
*
*
*
Wiadomość wysłana! Dziękuję za kontakt
Wystąpił błąd. Proszę spróbować jeszcze raz.

,

Skip to content