Warsztaty Autoprezentacji

Znajomość mechanizmów komunikacji i umiejętność ich wykorzystania pozwalają dobrze przygotować prezentację.

Zasady  przygotowania i prowadzenia prezentacji:

Skuteczne wzorce przekazu informacji
Rodzaje prezentacji
Elementy prezentacji
Struktury informacyjne prezentacji
Rola obrazu w przekazywaniu informacji
Retoryka – sztuka mówienia
Ocena prezentacji

Uświadomienie celu prowadzenia prezentacji, oczekiwań publiczności i sposobów zaspokojenia tych oczekiwań stanowi podstawę efektywnej pracy nad prezentacją.

Przygotowanie wystąpienia
Dobór stylu prezentacji do jej rodzaju
Praca nad materiałem do wystąpienia
Przygotowanie konspektu i tekstu
Styl wypowiedzi
Środki retoryczne i ich zastosowanie
Przygotowanie pomocy wizualnych
Styl pomocy wizualnych
Zasady konstruowania pomocy wizualnych
Slajdy teksty i grafika
Techniki perswazyjne w prezentacjach

Zaangażowanie emocjonalne prezentera, przejrzystość i zrozumiałość jego wypowiedzi, rzetelność wywodu i umiejętność zaangażowania publiczności tworzą prezentację, w której przyjemnie jest uczestniczyć.

Prowadzenie prezentacji
Czas w prezentacji
Zachowanie się w czasie prezentacji
Kontakt z publicznością

Wygłaszanie prezentacji
Mówienie
Postawa, mimika, gesty
Używanie pomocy wizualnych

Analiza zachowania uczestników

Odpowiadanie na pytania i dyskusja

Odpowiadanie na pytania
Pytania trudne
Erystyka – sztuka dyskutowania
Sala konferencyjna i jej przygotowanie

Korzystanie z materiałów dodatkowych

Demonstracje
Wyposażenie konferencyjne

Skip to content